Construction Management

Construction managementem (CM) ve stavebnictví je specifickou pokročilejší formou project managementu. Spočívá v rozdělení celé stavby mezi více dodavatelů. Tým CM zajišťuje výběr jednotlivých dodavatelů, jejich zasmluvnění a následně řízení stavebních prací s vyšším nárokem na koordinaci jednotlivých na sobě nezávislých dodavatelů. Při správném nastavení přináší tato forma PM klientovi jak časovou, tak i značnou finanční úsporu.

Rozsahem CM jsou následující činnosti:

 • Převzetí všech podkladů a informací, jejich analýza a nastavení systému řízení projektu včetně nastavení optimalizace rozdělení projektu na jednotlivé balíčky.
 • Nastavení řídícího harmonogramu projektu.
 • Koordinace a dohled nad projektovými pracemi od studie až po tendrovou dokumentaci.
 • Zajištění výběrových řízení na jednotlivé subdodavatele, příprava smluvní dokumentace.
 • Vedení realizace stavby – předávání staveniště jednotlivým dodavatelům a jejich následná koordinace.
 • Organizace a řízení stavební činnosti, reporting.
 • Pravidelné zpracování zpráv o průběhu stavby s identifikací případných problémů a návrhů na jejich řešení.
 • Organizace přejímek částí díla od jednotlivých dodavatelů.
 • Organizace komplexních zkoušek.
 • Součinnost, zajištění kolaudace stavby.
 • Zajišťování kontroly odstranění vad a nedodělků.
 • Finální zajištění všech podkladů, jejich archivace a předání investorovi.
 • Řízení reklamačních řízení v rámci záruční doby.
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě