Project management

Project managementem (PM) se rozumí řízení procesu realizace výstavbového projektu projektovým týmem. Ideální je zahájení PM již ve fázi projektové přípravy s návazností na výběr dodavatele, následným řízením vlastní výstavby a předání budoucímu uživateli. Tento model je vhodný zejména u staveb s vyšším (generálním) zhotovitelem. Tým PM se vždy skládá z vedoucího Project managera a dalších členů týmu dle aktuálních potřeb a specifických potřeb daného projektu.

Rozsahem PM jsou následující činnosti:

 • Převzetí všech podkladů a informací, jejich analýza a nastavení systému řízení.
 • Nastavení řídícího harmonogramu projektu.
 • Koordinace a dohled nad projektovými pracemi od studie až po tendrovou dokumentaci.
 • Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby.
 • Organizace a řízení stavební činnosti, reporting.
 • Pravidelné zpracování zpráv o průběhu stavby s identifikací případných problémů
  a návrhů na jejich řešení.
 • Organizace komplexních zkoušek, včetně konečného převzetí díla.
 • Součinnost, zajištění kolaudace stavby.
 • Zajišťování kontroly odstranění vad a nedodělků.
 • Finální zajištění všech podkladů, jejich archivace a předání investorovi.
 • Řízení reklamačních řízení v rámci záruční doby.
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě