Inženýrská činnost

Pro většinu výstavbových projektů je nutné v rámci přípravy a realizace zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu či jiných povolení. Získání patřičných povolení vždy vyžaduje pečlivou časovou a věcnou koordinaci s ostatními činnostmi a všemi subjekty podílejícími se na projektu. Inženýrská činnost (IČ) začíná již při formulování záměru klienta (např. posouzení souladu s územním plánem). Pokračuje v projektové přípravě a pří získávání povolení k realizaci a dále v průběhu realizace zajišťuje projednávání změn projektu či následnou přípravu pro povolení užívání díla.

Rozsahem Inženýrské činnosti:

  • Spolupráce na vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení.
  • Projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi.
  • Vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a jeho zajištění.
  • Zabezpečení kolaudačního souhlasu (eventuálně zabezpečení povolení předčasného užívání).
  • Účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách.
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě