O nás

Jsme investičně-inženýrská společnost INVIN s. r. o., která byla založena v roce 2010.  Zabýváme se řízením projektů a dohledem nad realizací staveb. Naším hlavním úkolem je udržet projekt v čase, nastaveném budgetu a kvalitě. Vážíme si důvěry našich stávajících klientů a věříme, že i díky jejich návratu je naší vizitkou spokojený investor.

Budeme rádi, když získáme i Vaši důvěru.

„Největší kvalitou člověka je slušnost.“

PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION MANAGEMENT, TECHNICKÝ DOZOR STAVBY

PŘEDREALIZAČNÍ FÁZE
 • Převzetí všech podkladů a informací, jejich analýza a nastavení optimálního systému řízení projektu
 • Nastavení řídícího harmonogramu projektu
 • Koordinace a dohled nad projektovými pracemi od studie až po tendrovou dokumentaci
 • Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, případně formou balíčkové strategie včetně zajištění návrhu a projednání smluvních podmínek
 • Příprava a zajištění přípravných činností spojených se zahájením stavby
 • Organizace předání staveniště

realizacni_faze

REALIZAČNÍ FÁZE
 • Organizace a řízení stavební činnosti
 • Pravidelné zpracování zpráv o průběhu stavby s identifikací případných problémů
  a návrhů na jejich řešení
 • Organizace a vedení kontrolních dnů
 • Kontrola zakrývaných konstrukcí a postupu prací v návaznosti na harmonogram
 • Okamžité informování klienta o důležitých událostech na stavbě
 • Kontrola kvality provádění prací
 • Administrace a kontrola smluv a jejich dodatků
 • Organizace komplexních zkoušek, včetně konečného převzetí díla
 • Součinnost, zajištění kolaudace stavby

POREALIZAČNÍ FÁZE
 • Zajišťování kontroly odstranění vad a nedodělků
 • Finální zajištění všech podkladů, jejich archivace a předání investorovi
 • Součinnost při zahájení provozu budovy a spolupráce
  s vybraným správcem stavby
 • Řízení reklamačních řízení v rámci záruční doby

porealizacni_faze

COST MANAGEMENT

 • Analýza všech podkladů, sestavení cost plánu
 • Spolupráce na optimalizacích spolu s týmem Value Engineeringu
 • Spolupráce na organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Pravidelné měsíční vyhodnocování skutečné prostavěnosti
 • Validace měsíčních faktur zhotovitele
 • Oceňování změn (změnových listů) a jejich projednání s investorem
 • Zpracování a kontrola závěrečného vyúčtování díla
 • Zpracování finální finanční zprávy s vyhodnocením konečného výsledku projektu
 • Kontrola a uvolňování zádržného zhotoviteli dle smlouvy o dílo

VALUE ENGINEERING (VE)

Prostřednictvím této služby nabízíme podrobné technické a ekonomické posouzení projektu. Klient získává návrh na optimalizaci ceny a provozních nákladů. Value Engineering je možno uplatnit ve všech fázích realizace projektu (projektová příprava, tendr, realizace). Hlavní zásady pro úspěšný výkon Value Engineeringu jsou:

 • Sestavit kvalifikovaný tým odborníků, který nemá vazbu na projekční tým.
  Takto se eliminuje tzv. provozní slepota týmu odborníků, kteří na projektu
  pracují denně.
 • Do týmu VE jsou nominováni zásadně členové s vysokou profesní odborností, kteří mají zároveň bohaté zkušenosti s realizací staveb.
 • Tým VE provede důkladnou analýzu projektu a předloží vyčíslení odhadované úspory investičních, nebo provozních nákladů oproti projektované variantě.
 • VE tým může být složen například z následujících profesních specialistů:
  • manažer VE týmu, odborník na stavební část, profesní specialisté,
   Cost manažer

value engeneering

KOORDINÁTOR BOZP

 • Dohlíží na dodržování bezpečnosti práce na stavbě a eliminuje rizika
  případných úrazů
 • Ohlašuje stavbu na OIP dle zákona 309/2006 a novely 88/2016
 • Vypracuje a aktualizuje plán BOZP
 • Organizuje kontrolní dny BOZP
 • Provádí pravidelné kontroly stavby se zaměřením na dodržování předpisů BOZP
 • Oznamuje investorovi každý případ porušení BOZP ze strany zhotovitele
  vč. návrhu a vyčíslení sankcí dle SOD

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Spolupráce na vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení
 • Projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi
 • Vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a jeho zajištění
 • Zabezpečení kolaudačního souhlasu (eventuálně zabezpečení povolení předčasného užívání)
 • Účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách

SPRÁVCE STAVBY

 • Výkon správce stavby podle pravidel FIDIC,
 • Kompletní zastupování objednatele v rámci výstavbových procesů řízených smluvními vzory FIDIC
 • Profesionální správa projektu včetně neutrálního řízení vztahu objednatele a dodavatele
  k udržení spravedlivé rovnováhy mezi zúčastněnými stranami,
 • Kontrola a odsouhlasování provedených prací, plateb, převzetí a provedení Díla
 • Kontrola souladu se smlouvou a harmonogramem prací
 • Claim management
 • Všichni naši pracovníci jsou proškoleni a certifikováni Českou komorou konzultačních inženýrů CACE
 • Společnost INVIN je členem České komory konzultačních inženýrů CACE